Blog

Anëtarësimi

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, është një organizatë multi-sektoriale që pranon anëtarë pa kufizime në drejtim të sektorit të biznesit, ku operojnë.

Anëtarët e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare do të përjashtohen nga pagesa e kuotës së anëtarësimit, deri në datën 12 Nëntor 2021, si lehtësim për nxitjen e anëtarësimeve pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës.
Pas përfundimit të afatit të sipërpërmendur, të gjithë anëtarët e regjistruar pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës, do tëduhet te përmbushin detyrimet e tyre financiare si me poshte:

Kuotat e anëtarësisë ndahen në kategori:

  • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 1-49 punonjësish, është 250 EUR
  • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 50 – 249 punonjësish është 500 EUR
  • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 250, ose një numër më të lartë punonjësish është 750 EUR
  • Kuota e anëtarësisë për organizatat jofitimprurëse të organizuara në forma të ndryshme, si shoqata, fondacione, qendra, është 250 EUR.
  • Anëtari i ri i Dhomës detyrohet të paguajë gjithashtu një tarifë regjistrimi prej 150 EUR. Tarifa e regjistrimit paguhet vetëm një herë dhe është e pakthyeshme.