FORME ANETARSIMI

TE DHENA BAZIKE TE KOMPANISE
Emri i kompanisë
Adresa
Nr Telefoni
E-mail
Website
TE DHENA MBI PERFAQESUESIN E KOMPANISE
Emer
Mbiemër
Pozicioni ne kompani
E-mail
Nr Telefoni
INFORMACION MBI KOMPANINE
Nr NIPT
Aktiviteti i ushtruar
Forma ligjore
Nr i punonjësve
Xhiro vjetore

KUOTAT E ANETARSISE
Anetari i ri i Dhomes detyrohet të paguaje gjithashtu një tarifë regjistrimi prej 150 EUR
*Tarifa e regjistrimit paguhet vetëm një herë

Tarifat standarte si më poshtë vijojnë
250 EURO
500 EURO
750 EURO

KUSHTET E ANETARSIMIT
Detyrimet e anëtarve te Dhomës
a) të respektoje percaktimet e statutit si dhe te vendimeve e te rezolutave te mbledhjes se pergjitshme te anëtarve dhe te organeve te zgjedhura te Dhomës
c) me veprim dhe qendrimin e tij te kujdeset per emrin e mire te Dhomës
ç) të paguaje rregullisht kuotat e anëtarsisë
b) të respektoje parimet etike te veprimtarise ekonomike, zakonet e mira tregtare si dhe parimet e konkurrences se ndershme
b) të paguaje tarifen e e regjistrimit
NR LLOGARISE: BANKARE: | Iban Al1111111111111111 | Swift code:

Dergo