Blog

Aplikim për regjistrim kombëtar të markës individuale

Dokumentat që duhen të paraqiten sipas kartelës informative:

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI)

  • Regjistrimi i markës
Me anë të këtij shërbimi subjektet e interesuara mund të mbrojnë markat tregtare.

Post a comment