FORMË ANËTARËSIMI

TE DHËNA BAZIKE TË KOMPANISË
Emri i kompanisë
Adresa
Nr Telefoni
E-mail
Website
TË DHËNA MBI PERFAQËSUESIN E KOMPANISË
Emer
Mbiemër
Pozicioni në kompani
E-mail
Nr Telefoni
INFORMACION MBI KOMPANINË
Nr NIPT
Aktiviteti i ushtruar
Forma ligjore
Nr i punonjësve
Xhiro vjetore

KUSHTET E ANËTARËSIMIT
Detyrimet e anëtarëve të Dhomës
a) të respektojë përcaktimet e statutit si dhe vendimet e rezolutave të mbledhjes së përgjithshme të anëtarëve dhe organeve të zgjedhura të Dhomës;
b) të paguajë rregullisht kuotën e anëtarësisë sipas parashikimeve të Statutit;
c) të respektojë parimet etike të veprimtarisë ekonomike si dhe parimet e konkurrencës së ndershme;
BANKA KOMBËTARE TREGTARE, Swift code: NCBAALTX , NR LLOGARISË BANKARE: | IBAN Lek: AL4720511313007924CLOTCLALLS IBAN Eur: AL2020511313007924CLOTCFEURH


  NËNSHKRIMI
  Unë, i/e nënshkruari/a, me vullnetin tim të plotë dhe të lirë, deklaroj se informacioni i mësipërm, në formularin e anëtarësimit dhe në dokumentet e bashkëlidhura është i saktë.
  Emër Mbiemër
  Data
  Firma (Signature)

  Printo dokumentin