FORMË ANËTARËSIMI

TE DHËNA BAZIKE TË KOMPANISË
Emri i kompanisë
Adresa
Nr Telefoni
E-mail
Website
TË DHËNA MBI PERFAQËSUESIN E KOMPANISË
Emër
Mbiemër
Pozicioni në kompani
E-mail
Nr Telefoni
INFORMACION MBI KOMPANINË
Nr NIPT
Aktiviteti i ushtruar
Forma ligjore
Nr i punonjësve
Xhiro vjetore
KUSHTET E ANËTARËSIMIT
Detyrimet e anëtarëve të Dhomës
a) të respektojë përcaktimet e statutit si dhe vendimet e rezolutave të mbledhjes së përgjithshme të anëtarëve dhe organeve të zgjedhura të Dhomës;
b) të paguajë rregullisht kuotën e anëtarësisë sipas parashikimeve të Statutit. Si rezultat i asistencës teknike nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, kuotat e anëtarësisë dhe tarifa e regjistrimit do të jenë 0 deri në Nëntor 2021.
c) të respektojë parimet etike të veprimtarisë ekonomike si dhe parimet e konkurrencës së ndershme;
BANKA KOMBËTARE TREGTARE, Swift code: NCBAALTX , NR LLOGARISË BANKARE: | IBAN Lek: AL4720511313007924CLOTCLALLS IBAN Eur: AL2020511313007924CLOTCFEURH
*Jeni të lutur të bashkangjisni nje kopje ekstrakti QKR , fotokopje NIPT-i (NUIS) dhe ID


  Për përmbylljen e procedurës së anëtarësimit, ju lutemi:

  • Klikoni “printo dokumentin”;
  • Nënshkruani pranë seksionit Firma;
  • Skanoni materialin dhe më pas dërgojeni në adresën elektronike: info@adbc.al
  NËNSHKRIMI
  Unë, i/e nënshkruari/a, me vullnetin tim të plotë dhe të lirë, deklaroj se informacioni i mësipërm, në formularin e anëtarësimit dhe në dokumentet e bashkëlidhura është i saktë.
  Emër Mbiemër
  Data
  Firma (Signature)

  *Të dhënat e deklaruara nga anëtarët do të përdoren vetëm në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe Rregulloren e Dhomës së Biznesit të Diasporës.*