Blog

Kompanitë Kryesore BPO në Shqipëri

  • PWC
  • Alba Contact
  • Teleperformance
  • Albacall
  • Ernst & Young
  • LocalEyes
  • Deloitte
  • IDS – Intercom Data Services
  • Euroservices

Incentivat: Për personat juridikë, të cilët ushtrojnë aktivitet për prodhimin/zhvillimin e software-ve, tatimi mbi fitimin është 5%.