Publikime

Rezultatet e pyetësorit mbi impaktin e covid-19 në sipërmarrjet shqiptare dhe të diasporës

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, me mbështetjen teknike të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, mundësoi një pyetësor për sipërmarrjet anëtarë të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, si dhe sipërmarrje të tjera, për të studiuar situatën dhe sfidat e Biznesit në Diasporë dhe Shqipëri, në kontekstin e krizës aktuale të shkaktuar nga COVID -19 si dhe impaktin afatgjatë në investimet potenciale. U vu re një pjesëmarrje më e gjerë e biznesit të vogël dhe të mesme me 71.4%, indikacion i rëndësishëm ekonomik për të kuptuar impaktin negativ të kësaj situate për këtë kategori por dhe në tërësi në Shqipëri, duke konsideruar se 64.2% e bizneseve operojnë në Shqipëri.

Rezultatet konfirmojnë se rreth 93% e bizneseve… Lexo artikullin e plotë këtu 

STUDIMI “DIASPORA E SHQIPËRISË NË SHIFRA”

INSTAT me mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Diasporën publikon për herë të dytë një studim konkret mbi Diasporën të titulluar “Diaspora e Shqipërisë në shifra”.

Ky studim është kryer mbi bazë të vlerësimeve të tërthorta të realizuara gjatë vitit 2018 – 2019. Sipas të dhënave, numri i shqiptarëve në Diasporën e re llogaritet të jetë rreth 1.6 milionë, e thënë ndryshe 36 % e shtetasve shqiptar jetojnë jashtë Shqipërisë.

Ky publikim kryhet në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Diasporën. Qëllimi i tij është vlerësimi i numrit të Diasporës shqiptare dhe profilin e saj mbi karakteristikat bazë demografike dhe sociale.

“Periodik II 2019, Diaspora Shqiptare” Analiza dhe Studime

Në muajin Dhjetor 2019, u publikua “Periodik II 2019, Diaspora Shqiptare” Analiza dhe Studime. Ky është një publikim i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, i cili botohet çdo gjashtë muaj dhe është publikimi pasardhës i Periodikut I.

Në botimin e parë të Periodikut, u prezantua projekti “Diaspora për Zhvillim”, aspekte ekonomike dhe analiza mbi Diasporën shqiptare.

Vëllimi i dytë informon më tepër mbi aspektet ekonomike të Diasporës shqiptare, çështjet e politikave gjuhësore në shkollat e komunitetit shqiptar në Diasporë si dhe sjell një përmbledhje të kontributeve të Diasporës dhe migrimit në konferencën “Kërkimi shkencor në hapësirën mbarëshqiptare dhe roli i Diasporës shkencore”.

Ky botim periodik vjen me një risi pasi prezantohen dy projektet e reja në zbatim nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, të cilat janë Projekti “Për Dhomën e Biznesit të Diasporës – Krijimi dhe nxitja e investimeve të Diasporës në Shqipëri” dhe projekti “Diaspora shkencore si një faktor ndryshimi në procesin e Integrimit Europian të Shqipërisë”.

Botimin e plotë mund ta lexoni në link-un e mëposhtëm:

https://online.flippingbook.com/view/46864/

DIASPORA DHE PAGESAT

“Diaspora dhe Pagesat” është botimi i dytë i Bankës së Shqipërisë. Në këtë botim të dytë vjetor, dedikuar Diasporës dhe Emigrimit si dhe indikatorëve ekonomikë të tyre,  vlerësimet e Bankës së Shqipërisë janë fokusuar në risitë e sistemeve të pagesave dhe në mbështetjen që ato japin në thithjen dhe përdorimin me efikasitet të shtuar të dërgesave valutore nga emigracioni dhe diaspora.

Remitancat Revista