Si te bëhesh një Agjent Zhvillimi

Agjentët e Zhvillimit janë anëtarë të Diasporës Shqiptare në Itali. Agjentët e Zhvillimit do të rrisin investimet në Shqipëri duke tërhequr Diasporën Shqiptare dhe investimet Italiane në Shqipëri.

Mekanizmi Connect Albania do të shpërblejë Agjentët e Zhvillimit me një bonus prej 1000 EUR për secilin punonjës të punësuar në biznesin e regjistruar në Shqipëri, në rastin kur ata kanë kontribuar në krijimin e këtij biznesi të suksesshëm në Shqipëri, bazuar në marrëveshjen përkatëse të nënshkruar dhe Rregulloren e mekanizmit Connect Albania.

Kushdo që plotëson kriteret e mëposhtme mund të jetë një Agjent i Zhvillimit dhe të jetë pjesë e Mekanizmit të Connect Albania.

Kriteret dhe Përfitimet e të qënit Agjent Zhvillimi:

null
Të jenë të paktën 18 vjeç, që kanë leje qëndrimi në Itali për të paktën 5 (pesë) vjet, që kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm në Itali, nuk janë dënuar penalisht dhe / ose ndaj tyre nuk është marrë ndonjë mase sigurie apo parandalimi, vendimi civil ose masë administrative, të regjistruar në regjistrin e gjendjes gjyqësore sipas legjislacionit në fuqi
null
Gratë dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohen të aplikojnë për t’u bërë Agjent Zhvillimi
null
Vendosni kontakte me Diasporën Shqiptare dhe / ose sipërmarrësit italianë që duan të investojnë në Shqipëri
null
Merrni një autorizim nga një kompani ose individ në Itali për të aplikuar në mekanizmin e investimeve në internet.
null
Shoqëroni dhe ndiqni investimet nga Italia në Shqipëri.
null
Do të ndihmohen në rolin e tyre nga Njësia e themeluar nën Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC)
null
Do të kenë akses në informacionin e hollësishëm dhe të dedikuar sektorial dhe legjislativ që do të drejtojë procesin e investimeve.

Grupi i parë: 

Vetëm anëtarët e Diasporës Shqiptare që plotësojnë kushtet e mësipërme dhe që kanë kontakte me diasporën shqiptare specifike dhe / ose investitorët italianë të gatshëm të investojnë në Shqipëri, mund të aplikojnë për t’u bërë Agjentë Zhvillimi. Këta aplikantë do të marrin statusin e Agjentit të Zhvillimit pasi të shqyrtohen nga Njësia e Connect Albania. Ata që do të marrin statusin do të quhen “Agjentë Zhvillimi”.

Grupi i dytë: 

Agjentët e Zhvillimit që do të shpërblehen me bonus, bazuar në kriteret e identifikuara, do të njihen si “Agjentë Zhvillimi të Suksesshëm”. Çdo Agjent Zhvillimi i suksesshëm do të marrë një çertifikatë Njohjeje nga Dhoma e Biznesit e Diasporës Shqiptare, do të futen në një regjistër publik dhe do të jenë në dispozicion të Investitorëve të tjerë të Mundshëm që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri.

Grupi i tretë 

Anëtarët e Diasporës Shqiptare që plotësojnë kriteret e mësipërme por që nuk kanë ndonjë kontakt specifik me ndonjë Investitor të mundshëm (dmth. Anëtarë të Diasporës Shqiptare dhe / ose Investitorë Italianë) por që janë të gatshëm të bëhen Agjent Zhvillimi do të klasifikohen si “Agjent Zhvillimi të Interesuar”. Ata mund të aplikojnë për t’u regjistruar në një databazë të dhënash të veçantë që do të krijohet, kontakte që mumd t’u propozihen investitorëve potencialë.