Bëhu një Agjent Zhvillimi

Agjentët e Zhvillimit janë anëtarë të Diasporës Shqiptare. Agjentët e Zhvillimit do të rrisin investimet në Shqipëri duke tërhequr Diasporën Shqiptare dhe investimet e huaja në Shqipëri.

Mekanizmi Connect Albania do të shpërblejë Agjentët e Zhvillimit me një bonus prej 1000 EUR për secilin punonjës të punësuar në biznesin e regjistruar në Shqipëri, në rastin kur ata kanë kontribuar në krijimin e këtij biznesi të suksesshëm në Shqipëri, bazuar në marrëveshjen përkatëse të nënshkruar dhe Rregulloren e mekanizmit Connect Albania.

Kushdo që plotëson kriteret e mëposhtme mund të jetë një Agjent i Zhvillimit dhe të jetë pjesë e Programit të Connect Albania. 

Kriteret dhe Përfitimet e të qënit Agjent Zhvillimi:

null
Të jenë të paktën 18 vjeç, që kanë leje qëndrimi apo janë të regjistruar jashtë vendit për të paktën 5 (pesë) vjet, që kanë përfunduar të paktën arsimin e mesëm, nuk janë dënuar penalisht dhe / ose ndaj tyre nuk është marrë ndonjë mase sigurie apo parandalimi, vendimi civil ose masë administrative, të regjistruar në regjistrin e gjendjes gjyqësore sipas legjislacionit në fuqi.
null
Gratë dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohen të aplikojnë për t’u bërë Agjent Zhvillimi.
null
Vendosni kontakte me Diasporën Shqiptare dhe / ose sipërmarrësit italianë që duan të investojnë në Shqipëri.
null
Merrni një autorizim nga një kompani ose individ në Itali për të aplikuar në mekanizmin e investimeve në internet.
null
Shoqëroni dhe ndiqni investimet nga vendi i huaj në në Shqipëri.
null
Do të ndihmohen në rolin e tyre nga Zyra e Programit e themeluar nën Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC)
null
Do të kenë akses në informacionin e hollësishëm dhe të dedikuar sektorial dhe legjislativ që do të drejtojë procesin e investimeve.

Grupi i parë: 

Anëtarët e Diasporës Shqiptare, që plotësojnë kushtet e mësipërme dhe që kanë kontakte me Diasporën Shqiptare dhe / ose investitorë të huaj, që janë të gatshëm të investojnë në Shqipëri, mund të aplikojnë për t’u bërë Agjent (e) Zhvillimi i interesua. Këta aplikantë (e) do të marrin statusin e Agjentit të Zhvillimit të Interesuar pasi të shqyrtohen siç duhet nga CA. Ata që do të marrin statusin do të quhen “Agjentë Zhvillimi të Interesuar

Grupi i dytë: 

Agjentët e Zhvillimit të Interesuar (DA) që do të shpërblehen me bonus, bazuar në kriteret e identifikuara, do të njihen si “Agjentë Zhvillimi të suksesshëm “. Çdo agjent Zhvillimi i suksesshëm do të marrë një çertifikatë njohjeje nga Dhoma e Biznesit së Diasporës Shqiptare. Ata do të futen në një regjistër publik dhe do të jenë në dispozicion të Investitorëve të tjerë të Potencialë që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri. Programi CA mban regjistrin e Agjentëve të Zhvillimit, i cili bëhet publik dhe është i aksesueshëm nga Investitorët Potencialë që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri përmes ndërmjetësimit të Agjentëve të Zhvillimit. Regjistri përmban si emrat e Agjentëve të Zhvillimit të Interesuar, ashtu edhe të Agjentëve të Zhvillimit të Suksesshëm