TEDA

 • INCENTIVAT PËR TEDA-t (Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik)

  • Hyrja dhe dalja e mallrave në/nga zona, formalitetet dhe procedurat bëhen sipas dispozitave të Kodit Doganor;
  • Zhvilluesit ose përdoruesit që investojnë në zonë brenda 3 (tre) viteve nga fillimi i veprimtarisë ekonomike të zonës u njihen si shpenzime te zbritshme 20 % të shpenzimeve kapitale të vitit korrent për një periudhe dy vjeçare, dhe përjashtohen nga pagesa e 50% të normës të tatimfitimit për 5 (pesë) vitet e para;
  • Furnizimi i mallrave shqiptare të destinuara për t’u vendosur në zonë konsiderohen si furnizime për eksport me shkallë zero në përputhje me përcaktimet e ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe legjislacionit doganor;
  • Projekti i zhvilluesit përjashtohet nga taksa e ndikimit në infrastrukturë;
  • Ndërtimet e realizuara në këtë zonë, sipas projektit të zhvilluesit, përjashtohen nga taksa e pasurisë të paluajtshme për një periudhë 5-vjeçare;
  • Zhvilluesit ose përdoruesit e zonës janë të përjashtuar nga taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtëshme;
  • Shpenzimet për paga dhe kontributet shoqërore dhe shëndetsore që punëdhënësi paguan për punëmarrësin njihen 150% të vlerës gjatë vitit të parë.

Zona e Spitallës, Durrës

Është shpallur Zonë e zhvillimit ekonomik dhe Teknologjik(TEDA). Ndodhet në veri të Qarkut të Durrësit. Hapësira prej 199.7 ha i përket Zonës Kadastrale No. 8517 Durrës.

TEDA Spitallë gjendet 6.4 km nga porti i Durrësit, në Detin Adriatik, i cili bën të mundur lidhjen mes Lindjes dhe Perëndimit të Evropës. Ky port ka 4 terminale te dedikuara për transport mallrash. Në këtë port ngarkohen dhe shkarkohen të gjitha llojet e mallrave, mineraleve, karburantet, çimentoja dhe artikujt nga kategori të ndryshme. Vitet e fundit terminali është i pajisur me të gjithë mekanizmat për përpunimin e mallrave dhe menaxhimin e fluksit të trafikut.

 • Aktivitetet ekonomike që mund të zhvillohen në këtë zonë janë:

  • a) Prodhimtari, industriale dhe agro-përpunim;
  • b) Tregti dhe magazinim të mallarave;
  • c) Shërbime;
  • d) Të tjera

  Kjo zonë zhvillimi ekonomik dhe teknik jepet me qera në mënyrë simbolike me çmim 1 Euro për 99 vjet.

Zona e Koplikut, Malësi e Madhe, Shkodër

Kopliku është qendra administrative e zonës së Malësisë së Madhe, me vendodhje në veriperëndim të Shqipërisë, në afërsi të qytetit të Shkodrës. Është e rrethuar nga Liqeni i Shkodrës duke na ofruar mundësi të madhe në fushën e turizmit.

Kopliku është një zonë me burime natyrore (minerale, hidro etj.) dhe krenohet me kushte të favorshme për zhvillimin e turizmit dhe një fuqi punëtore që është edhe dinamike dhe konkurruese në rajon.

Shumëllojshmëria e peshqve që e quajnë liqenin shtëpinë e tyre ka ndihmuar komunitetet fqinje duke përmirësuar mirëqenien e banorëve të zonës duke rritur prodhimin dhe përdorimin efektiv të burimeve. Kompanitë që do të operojnë brenda zonës TEDA do të kenë mundësi të shesin produktetet e tyre në tregjet e brendshme, rajonale dhe ato ndërkombëtare.

 • Aktivitetet ekonomike që mund të zhvillohen në këtë zonë janë:

   1. Prodhimtari, industriale dhe agro-përpunim;
   2. Turizëm;
   3. Tregti dhe magazinim të mallarave;
   4. Shërbime;
   5. Të tjera;

  Kjo zonë zhvillimi ekonomik dhe teknik jepet me qera në mënyrë simbolike me çmim 1 Euro për 99 vjet.

 • Koplik→ Tirana 118km
  § Aeroporti Tirana International “Nënë Tereza” 102 km
  → Durrës 124km
  § Porti i Durrësit 125km
  → Porti i Shëngjinit 45km
  → Porti i Bar (Mali i Zi) 68km
  → Dogana në pikën kufitare Hani i Hotit (kufiri me Malin e Zi) 16 km
  → Dogana në pikën kufitare Morinë (kufiri me Kosovën) 187 km